Front - Index - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Iris planifolia (Miller) Dur. & Sch.
(Iridaceae)

Synonims: Xiphion planifolia Miller; Iris alata Poiret